• Lyserød Kornel Aars Anlæg
  • Rododendron Aars Anlæg
  • Magnolia Aars Anlæg
  • Sommerfuglebusk Aars Anlæg

Salgs- og leveringsbetingelser

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for samtlige salg af varer og tjenesteydelser
herunder anlægsarbejder foretaget og leveret af Aars Anlæg til Aars Anlægs kunder.

1 Regningsarbejde
1.1 Samtlige salg af varer og tjenesteydelser herunder anlægsarbejder foretaget og leveret af Aars Anlæg sker som regningsarbejde.

1.2 Vi udarbejder gerne et overslag, men det er kun et overslag, og størrelsen af afregningen for de leverede materialer og udførte arbejder vil kunne afvige herfra herunder som følge mer- og mindre ydelser, ekstraarbejder, uforudsete hindringer, jfr. bl.a. nedenfor, prisstigninger på indkøb af materialer herunder drivmidler osv.

2 Myndigheds behandling:
2.1
Hvis ikke andet er skriftligt og udtrykkeligt aftalt sørger kunden for eventuel nødvendig godkendelse af projektet, herunder indhentning af byggetilladelse og færdigmelding af byggeriet hos kommunen.

2.2 Det er i enhver henseende kundens ansvar, at det bestilte arbejde overholder de gældende regler for området og herunder offentretlige regler krav stillet af offentlige myndigheder herunder kommunen.

3 Skjulte hindringer mv.:
3.1 Der tages forbehold mod skjulte hindringer, som f.eks. fundamenter, store sten, affald. manglende bund, tykke muldlag osv.

3.2 Det forudsættes, at overskydende jord kan bortskaffes som ren jord – forureningsklasse 0/1.

3.3 Aars Anlæg kan ikke gøres ansvarlig for skader på ledninger, kabler og rør, hvis kunden ikke har udpeget dem inden igangsætning. Dette gælder dog ikke, hvis Aars Anlæg burde kunne have forudset placeringen af disse ud fra dæksler, bokse og afdækning i form af bånd mv.

4 Græsplæner:
4.1
Græsplæner afleveres reguleret og tilsået inden fremspiring af græsset. Dette betyder, at Aars Anlæg ikke kan gøres ansvarlig for mangler i form af manglende spiring, hvis den manglende spiring skyldes vejret – tørke, jordfygning, bortskylning af jord mv.

4.2 Er jorden grubbet kort tid før anlæg af græsplæne, vil der på sigt kunne forekomme sætninger, når grubespor sætter sig. Dette kan ikke betragtes som en mangel.

4.3 Ved udlægning af rullegræs, hvor der i perioder er skygge, vil der ofte være behov for eftersåning med skyggegræs. Dette kan ikke betragtes som en mangel.

5 Planter
5.1
Aars Anlæg kun gøres ansvarlig for mangler ved selve plantningen så som plantehullets udformning, plantedybde og kvaliteten af leverede planter mv.

6 Belægninger
6.1 Belægninger fuges med almindeligt fugesand hvis andet ikke er aftalt. Belægningen fuges 1 gang, når arbejdet er færdigt, og kunden skal påregne, at kunden selv løbende skal feje fugemateriale i fugerne.

6.2 Aars Anlæg er ikke ansvarlig for sætningsskader og lignende ved og omkring ledninger, rør, brønde mv.

6.3 Ved omlægning eller udskiftning af belægning på eksisterende bund, er Aars Anlæg ikke ansvarlig for sætninger.

6.4 Ved sammensætning af forskellige betonprodukter (forskellig størrelse og tykkelse på fliser, topsten/normal sten til støttemure mv.) kan der forekomme farveforskelle, da produkterne kan være støbt på forskellige tidspunkter og evt. på forskellige produktionssteder.

6.5 Ved anvendelse af natursten må der forventes farveforskelle samt forskellighed i størrelse, form, kanter mv. Aars Anlæg er ikke ansvarlig for sådanne forskelligheder og deraf følgende ujævnheder i belægningen mv.

7 Aflevering og mangler:
7.1 Arbejdet betragtes som afleveret, når Aars Anlæg har meddelt kunden, at det er udført.

7.2 Aars Anlæg har afhjælpningsret. I det omfang Aars Anlæg ikke benytter sig af sin afhjælpningsret,
da kan kunden lade berettigede og dokumenterbare mangler udbedre for entreprenørens regning (udbedringsgodtgørelse) eller kræve et afslag i købesummen. Kundens adgang til at foretage udbedring for Aars Anlægs regning bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter. Kunden bevarer i så fald retten til et forholdsmæssigt afslag i købesummen.

7.3 Kundens krav mod Aars Anlæg som følge af mangler skal fremsættes senest 1 år efter arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan kunden ikke rejse krav mod Aars Anlæg.

8 Betaling:
8.1 Hvis ikke andet er aftalt har Aars Anlæg efter skriftlig anmodning løbende ret til betaling for udførte arbejder og leverede materialer. Betaling skal ske netto kontant.

8.2 Ved manglende overholdelse af betalingsbetingelserne er Aars Anlæg berettiget til at opkræve renter i henhold til rentelovens regler, dvs. Nationalbankens udlånsrente + 8 % p.a.

9 Registrering af personoplysninger:
9.1
Vi registrerer følgende: Navn, adresse, telefon- og mobilnummer, e-mail og eventuelt kontaktperson.

9.2 Vi henviser til Aars Anlægs regler for behandling af personoplysninger, hvis der ønskes oplysninger om, hvordan Aars Anlæg behandler personoplysninger og om mulighederne for at rette, slette eller se disse.